Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

SẢN PHẨM ĐIỆN TRỊ LIỆU

CÁC DẠNG SÓNG

  BTL-5000 
series
BTL-4000
Smart & Premium
BTL-4000
Professional
Chẩn đoán điện Yes Yes Yes
Dòng Galvanic Yes Yes Yes
Dòng Diadynamic Yes Yes Yes
Träbert Yes Yes Yes
Faradic Yes Yes Yes
Neofaradic Yes Yes Yes
Xung hàm mũ Yes Yes Yes
Xung hàm mũ tăng dần Yes Yes Yes
Xung chữ nhật Yes Yes Yes
Kích thích Nga Yes Yes Yes
Xung kích thích Yes Yes Yes
Xung hình thang   Yes  
Xung tam giác Yes Yes Yes
Xung tam giác Yes Yes Yes
TENS Yes Yes Yes
NPHV   Yes  
Chuỗi xung Yes Yes Yes
Giao thoa 2-cực Yes Yes Yes
Giao thoa 4-cực Yes Yes Yes
Trường vec-tơ và đồng phẳng Yes Yes Yes
Xung gián đoạn Yes Yes Yes
Dòng Leduc Yes Yes Yes
Sóng H Yes Yes Yes
VI dòng Yes Yes Yes
Chuỗi xung trung tần Yes Yes Yes
Kích thích co cứng - Hufschmidt Yes Yes  
Kích thích co cứng - Jantsch   Yes  
Liệu pháp điện thế cao HVT No Yes  
Xung IG   Yes  
Dòng xung điều hòa   Yes  
Dòng VMS   Yes  
Dòng Kotz   Yes  
EPIR   Yes  

Yes Chuẩn
No Tùy chọn
Chú ý: Các dòng cụ thể tùy thuộc vào mô-đen máy